skip to Main Content

Conforme amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, la Cambra informa sobre el tractament de dades personals que duu a terme, tant al seu lloc web com, amb caràcter general, en els diferents àmbits de la seva activitat.

L’esmentada informació la posem a la seva disposició, a través dels següents punts:

1. Qui és el Responsable del tractament?

2. Amb caràcter general, amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

3. Quina és la base de legitimació pel tractament de les seves dades?

4. Durant quant temps conservarem la seva informació?

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

6. Quines dades tractarà la Cambra?

7. D’on obtenim les seves dades?

8. Quins són els seus drets quan tractem la seva informació?

9. Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

10. Tutela de la Cambra i de l’autoritat de control

11. Mesures de seguretat

1. Qui és el Responsable del tractament?

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

Av. Diagonal, 452-454 08006 Barcelona

Telèfon: 902 448 448

E-mail: lopd@cambrabcn.org

CIF: Q0873001B

2.-  Amb caràcter general, amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

 • Permetre a la Cambra desenvolupar les diferents funcions públiques que la corporació te atribuïdes, en base a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç.
 • Permetre a la Cambra la venda de productes i/o la prestació de serveis destinats a persones o empreses, a través de qualsevol de les possibles plataformes de comercialització, inclosa la del present lloc web a través dels espais disposats a tal efecte.
 • Permetre l’alta i la gestió d’usuari del web incloent al gestió de les preferències manifestades a la seva àrea d’usuari així com els serveis que hagi contractat. En el cas dels usuaris de l’àrea privada de la web, seran considerats clients de la Cambra, i en cas de no marcar alguna preferència respecte a àrees d’interès se’ls remetran comunicacions a propòsit dels productes o serveis inicialment contractats.
 • Possibilitar la seva alta com a usuari en el Sistema Integral de Consultes (SIC) i participar en nom seu o de la seva empresa a les consultes que pugui  posar en marxa la Cambra.
 • Remetre informació d’interès empresarial, no comercial, en el marc de les funcions público-administratives establertes a la normativa reguladora de les Cambres de Comerç.
 • Remetre informació a propòsit dels productes o serveis de la Cambra que entenguem que poden ser del seu interès, tant si vostè és usuari de la Cambra com si no ho és i ens ho ha sol·licitat expressament.
 • Respondre a dubtes o preguntes plantejades a partir dels espais disposats a tal efecte al web o a través d’altres canals de comunicació.
 • Possibilitar la gestió de la seva sol·licitud respecte a alguna de les ofertes de feina publicades, per la Cambra, a través del lloc web o per qualsevol altre canal habilitat per la Cambra.
 • Possibilitar la correcta gestió de la relació comercial entre els clients i/o proveïdors i la Cambra. Realització d’auditories i controls interns.
 • Possibilitar el compliment de les obligacions legals de la Cambra.
 • Valorar el seu grau de satisfacció respecte als productes i serveis de la Cambra, i considerar les valoracions per possibilitar la millora de la prestació de serveis per part de la Cambra.
 • Garantir la seguretat de les instal·lacions, béns i persones que accedeixen a les instal·lacions de la Cambra a través del sistema de videovigilància.
 • Possibilitar el control  de l’accés de persones a les instal·lacions de la Cambra.
 • Permetre la presa d’imatges als esdeveniments i actes celebrats i/o organitzats per la Cambra, per tal  d’informar de la seva celebració i dur a terme una promoció dels mateixos.
 • Mitjançant la utilització de cookies al lloc web de la Cambra, possibilitar la navegació i ús del web per part dels seus usuaris, realització d’anàlisis i estadístiques al respecte, facilitar publicitat basada en els seus hàbits de navegació i permetre la connectivitat amb xarxes socials.
 • Soci Bàsic Club Cambra:
  Les dades personals facilitades per l’adhesió al Club Cambra (Soci Bàsic), es destinaran a:

  a) Utilitzar les seves dades per establir contacte amb vostè, com a persona de contacte acreditada de la seva empresa, per a possibilitar l’alta, remissió de la targeta que identifica la seva empresa com a Soci Bàsic, prestació dels serveis del Club Cambra.

  b) Remetre-li, com a persona de contacte acreditada, les comunicacions inherents a la condició de Soci Bàsic Club Cambra de la seva empresa, tant les relatives a qüestions administratives, com per informar dels avantatges als quals la seva empresa podrà accedir, com a Soci Bàsic Club Cambra (Ofertes i/o descomptes tant en serveis de la Cambra i dels Partners del Club Cambra).

  c) Remetre comunicacions que entenguem del seu interès sobre la Cambra.

 • Soci Business Club Cambra

  Les dades personals facilitades per a l’adhesió al Club Cambra (Soci Business), es destinaran a:

  a) Identificar les targetes que permetran acreditar la seva identitat, com a Soci Club Business, gestionar la seva alta i gaudir dels avantatges associats a la contractació d’aquesta modalitat de soci.

  b) Remetre-li les comunicacions inherents a la seva condició de soci. Tant les relatives a qüestions administratives, com per informar-lo dels avantatges personals als quals podrà accedir, com a Soci Business Club Cambra (Ofertes i/o descomptes tant en serveis de la Cambra i dels Partners del Club Cambra).

  c) Remetre comunicacions que entenguem del seu interès sobre la Cambra.

 • Llotja Virtual

  Les dades facilitades a través dels formularis disposats per a la inscripció a la Llotja Virtual així com les enviades, prèvia sol·licitud de l’interessat, a través de perfils propis a xarxes socials es destinaran a:

  a) Gestionar la seva inscripció a la Llotja Virtual i possibilitar la seva participació als diferents actes, jornades o activitats organitzats, o l’adhesió a una determinada comunitat.

  b) Possibilitar l’enviament de comunicacions de la Llotja Virtual respecte a activitats que entenguem que puguin ser del seu interès, en especial, respecte de les comunitats o sector d’activitat al que vostè pertanyi.

3.- Quina és la base de legitimació pel tractament de les seves dades?

 • Per al desenvolupament de les funcions públiques legalment atribuïdes: el tractament necessari pel compliment d’una missió realitzada en interès públic, en l’exercici de les atribucions que li confereix la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.
 • Possibilitar la gestió de la relació comercial amb clients (comercialització de productes o serveis) i/o proveïdors: Compliment contractual  o un interès legítim de la Cambra atenent a si es tracta d’un tractament necessari per donar compliment al contracte o es tracti d’un tractament associat a la gestió interna de la Cambra. (Realització d’auditories i controls interns, un interès legítim de la Cambra).
 • Per a l’alta i la gestió d’usuari web: Compliment contractual.
 • Per l’alta com a usuari del Sistema Integral de Consultes SIC de la Cambra i participar en les consultes organitzades en aquest context, conforme al consentiment manifestat per vostè en l’alta d’usuari i les funcions publico administratives de la Cambra segons la Llei 4/2014 d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació.
 • Per a la remissió de comunicacions d’interès empresarial de caràcter no comercial: compliment d’una missió realitzada en interès públic en l’exercici de les atribucions que li confereix la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.
 • Per a la remissió d’informació, a propòsit de productes o serveis de la Cambra, en cas que es tracti d’un consumidor/usuari de productes o serveis de la Cambra: un interès legítim de mercadotècnia directa de la Cambra / art 21.2 Llei 34/2002 LSSI.

  En cas que no es tracti d’un consumidor o usuari de productes o serveis de la Cambra: la base de legitimació per a la realització d’enviaments de la Cambra: el consentiment atorgat / art 21.1  Llei 34/2002 LSSI.

 • Possibilitar la resposta a dubtes o preguntes plantejades a la Cambra: La base de legitimació podria variar atenent al caràcter de les qüestions plantejades podent ser, el compliment d’una missió d’interès públic o bé un interès legítim d’atenció al client.
 • Per a la gestió de sol·licituds de feina o bé processos de selecció de personal: Un interès legítim de la Cambra de gestió dels seus recursos humans.
 • Compliment de les diferents obligacions legals de la Cambra. Allò contemplat a les normes que en cada cas siguin d’aplicació, tant les normatives reguladores de les Cambres de Comerç com les normatives laborals, fiscals o comptables.
 • Respecte a la valoració del seu grau de satisfacció, respecte a productes o serveis prestats: un interès legítim de la Cambra de millora continuada de processos i serveis i control de la qualitat dels mateixos.
 • En el cas de la captació d’imatges, a través del sistema de videovigilància, a les instal·lacions de la Cambra: Un interès públic respecte a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones que siguin a les instal·lacions de la Cambra.
 • Control d’accessos a les instal·lacions de la Cambra: un interès legítim de la Cambra de seguretat de les persones i instal·lacions, per exemple, en cas d’evacuació o emergència.
 • En relació a la presa d’imatges en esdeveniments i actes de la Cambra: un interès legítim de la Cambra de promoció de les seves activitats.
 • Quant a la utilització de cookies a la web: un interès legítim de la Cambra de racionalització de la gestió i disseny del web, millora d’usabilitat i funcionament, i d’anàlisi del seu ús.
 • Respecte als tractaments relatius al Club Cambra Soci Bàsic:

  a) Per a l’enviament de la targeta a la seva empresa, així com la prestació de serveis Club Cambra, incloent l’enviament de comunicacions pròpies del Club, el tractament de les dades de la persona de contacte estaria basat en: L’execució contractual.

  b) Per a la remissió de comunicacions de la Cambra, no estrictament relacionades amb el Club Cambra: Un interès legítim de mercadotècnia directa de la Cambra, respecte als seus clients / art. 21.2 Llei 34/2002 LSSI.

 • Respecte als tractaments relatius al Club Cambra Soci Business:

  a) Per a l’expedició de les targetes que l’identifiquen com a persona que pertany a una empresa Soci Business, gestionar l’alta, prestar serveis i gaudir dels avantatges del Club, entre els quals la remissió de comunicacions inherents a la condició de soci: L’execució contractual.

  b) Per a la remissió de comunicacions de la Cambra, no estrictament relacionades amb el Club Cambra: Un interès legítim de mercadotecnia directa de la Cambra, respecte als seus clients / art. 21.2 Llei 34/2002 LSSI.

 • Respecte a Llotja Virtual:

  a) En quant a la seva inscripció i gestió de la seva participació a les seves activitats o comunitats: El consentiment manifestat en la seva inscripció.

  b) Respecte a l’enviament de comunicacions de la Llotja Virtual: Un Un interès legítim de mercadotecnia directa de la Cambra, respecte als seus clients / art. 21.2 Llei 34/2002 LSSI.

4.- Durant quant temps conservarem la seva informació?

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps que resultin necessàries per a cada una de les finalitats a què es destina la informació.

En tot cas, i amb caràcter general:

 • Respecte a la informació generada a partir de la prestació de serveis per part de la Cambra, es conservarà un històric de serveis prestats amb caràcter indefinit. Respecte a la documentació fiscal, comptable o la que no sigui necessària per al registre històric de prestació de serveis, s’eliminarà en els terminis legals establerts, quatre (4) anys.
 • Respecte a la seva alta al SIC, mentre el sistema es mantingui actiu o vostè no manifesti la seva intenció de deixar de formar-ne part, vostè, o la seva empresa.
 • Respecte a enviaments realitzats per la Cambra, ja siguin, o no, de caràcter comercial, fins que vostè no manifesti el contrari.
 • Respecte a les seves sol·licituds de feina o participació a processos de selecció durant el termini d’un (1) any.
 • Respecte a la remissió de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.
 • Respecte a les anàlisis de satisfacció dels productes o serveis de la Cambra, fins a finalitzar les corresponents anàlisis.
 • En tot allò relacionat amb el control d’accessos i videovigilància un màxim de 30 dies.
 • Les dades associades a la pertinença al Club Cambra es guardaran indefinidament pel que fa referència a les dades de contacte i històric de serveis prestats.
 • La resta de tractaments associats a la pertinença del Club Cambra en qualsevol de les seves modalitats, mentre vostè o la seva empresa continuï pertanyent al Club.
 • Respecte a la gestió de la Llotja Virtual, mentre en sigui membre.

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • Està prevista la comunicació de la seva informació a tercers en aquells casos en què la comunicació resulti imprescindible per a complir amb les diferents finalitats per les quals s’haguessin recaptat les dades, per exemple, per a prestar els serveis contractats si fos imprescindible el concurs d’un tercer per tal de prestar els esmentats serveis (per exemple, en el cas de determinades tramitacions). 
 • A més de les comunicacions que puguin resultar legalment establertes. (Comunicacions a l’administració tributaria, altres administracions i autoritats públiques, locals, autonòmiques, estatals o comunitàries, en el cas de l’execució de tràmits administratius, sol·licitud d’ajudes o subvencions, forces i cossos de seguretat, jutges, tribunals, etc.).
 • Qualsevol altra comunicació a tercers únicament es duria a terme en cas que, prèviament, s’atorgués un consentiment al respecte.
 • Llotja Virtual. No es preveuen comunicacions a tercers.
 • Al marge del referit anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades tercers, encarregats del tractament.

6.- Quines dades tractarà la Cambra?

Les categories de dades que podem tractar són:

Dades de caràcter identificador:

 • Adreces postals o electròniques

En el cas del sistema de videovigilància/presa d’imatges a esdeveniments:

 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professionals  

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat. En tot cas, a més de les dades esmentades anteriorment es tractaran aquelles que es generin a partir de la prestació dels nostres serveis.

Llotja Virtual:

Nom, cognoms. Correu electrònic, NIF, Codi postal, càrrec i sector activitat.

7.- D’on obtenim les seves dades?

Les seves dades han estat facilitades per vostè o l’empresa a la qual representa o treballa, en el context de la prestació d’alguns dels serveis que la Cambra li ha prestat a vostè o a la empresa que representa.

La resta d’informació que podem tractar serà la relacionada amb les interaccions amb vostè o la seva empresa a partir de la prestació dels nostres diferents serveis o bé de registres i autoritats públiques.

8.- Quins són els seus drets quan tractem la seva informació?

En tant quan la Cambra tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’està duent a terme.

Rectificació.- L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir o bé que es completin aquelles que fossin incompletes.

Supressió.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.

Limitació de la seva tramitació.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Cambra deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de la seva informació.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.

Els esmentats drets es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la Cambra a Av. Diagonal, 452 – 08006 Barcelona o mitjançant l’adreça d’e-mail: lopd@cambrabcn.org.

9.- Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

En cas que no es facilitessin les dades identificadores i de contacte pertanyents al client/usuari, així com qualsevol altra que fos imprescindible per a la prestació dels serveis o fos requerida per una normativa, la negativa a subministrar-les podria suposar la impossibilitat d’accedir als serveis o donar resposta a una determinada sol·licitud.

El fet de no facilitar dades no assenyalades com a obligatòries o que no formin part de l’estricta contractació o prestació d’un servei, no impedirà l’establiment de la relació contractual.

10.- Tutela de la Cambra i de l’autoritat de control

La Cambra ha nomenat un Comité de Protecció de Dades. Una de les seves funcions es la de dur a terme una mediació en la resolució de possibles reclamacions o conflictes que vostè pugui tenir amb la Cambra, en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal. S’hi podrà dirigir exposant les seves reclamacions a través de l’adreça electrònica lopd@cambrabcn.org.

En cas que vostè entengués que la resposta de la Cambra enfront les seves reclamacions no fos satisfactòria i ho cregués oportú, podrà sol·licitar la tutela de l’òrgan de tutela corresponent a la Cambra, que és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona

11.- Mesures de seguretat

La Cambra ha adoptat les mesures de seguretat establertes a l’article 32 RGPD i adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament. 

Ultima actualització: Juny 2021

Back To Top